Limfodrenazas.lt atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pardavėjas - Limfodrenazas.lt Juridinis asmuo UAB eko 123, įmonės kodas 301637661, PVM mokėtojo kodas LT100004289016 buveinė: Zanavykų g.25-4, 44142 Kaunas

limfodrenazas.lt - elektroninė parduotuvė esanti www.limfodrenazas.lt

Naudotojas (pirkėjas) - bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine parduotuve, užsako ir/ar perka paslaugas, prekes.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas - www.limfodrenazas.lt

Paskyra - pirkėjo registracijos rezultatas. dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymą istorija sauganti sąskaita (account).

Paslaugos - visos www.limfodrenazas.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Trečiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius - už elektroninę svetainę/parduotuvę limfodrenazas.lt atsakingas asmuo.

IP adresas - kiekvienam prie interneto prisijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prisijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės - patvirtintos galiojančios "Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje www.limfodrenazas.lt Taisėklės".

Tiesioginė rinkodara - veikla skirta, paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir/arba jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

2. BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institusijų nurodymų.

Limfodrenazas.lt internetinės parduotuvės privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo taisykles naudojantis www.limfodrenazas.lt siūlomomis paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Pirkėją bei jo asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo poltika taikoma ir www.limfodrenazas.lt paskyroms.

Internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto puslapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapio turinį ir/ar juose naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdami apie save informaciją/asmeninius duomenis Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

Naudotojas (pirkėjas) gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie www.limfodrenazas.lt elektroninės parduotuvės, taip pat neatlikęs registracijos.

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Informacija, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate internetinėje svetainėje/parduotuvėje limfodrenazas.lt pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

- pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos/rezervacijos formą internetinėje svetainėje, skambindami klentų aptarnavimo telefonu, lankydamiesi paslaugų atlikimo vietoje);
- generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir/ar socialinėse paskyrose, naudojantis programėlėmis);
- gaunami iš trečiųjų asmenų ir/ar viešai prieinamų šaltinių , kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duonenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

Asmenys, norintys registruotis privalo pateikti savo elektronį pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį, taip registracijos būdu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje naudotojas/pirkėjas pats suveda savo duomenis - vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis (pirkėjas/naudotojas) yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui/Naudotojui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas/Naudotojas gali bet kuriuo metu:

- koreguoti ir/ar papildyti savo paskyroje nurodytus Asmens duomenis. Už pakoreguotus ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsako Pirkėjas/Naudotojas;
- kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@limfodrenazas.com dėl Paskyros panaikinimo.

Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

- kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;
- siekiant sudaryti ir/ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
- Jūsų sutikimu;
- dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

- Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo.
- Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.
- Tiesioginės rinkodaros*.

* Jie Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigyjimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios www.limfodrenazas.lt ir Paskyros lange Paskyra, skyriuje Naujienlaiškių prenumeratos, turi nuimti varnelę, esančią Bendras prenumeravimas, bei paspausti nuorodą Išsaugoti. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@limfodrenazas.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/ar SMS žinučių, telefono skambučių. Elektroninių laiškų siuntimas, skambinimas telefonu nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai išvardinus el. pašto adresus ir/arba telefono numerius.

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

- duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz.: IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai, siuntų gabenimo įmonėms ir pan.)
- kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalama pagal galiojančius teisė aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz.: teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).